Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRHITOKTATÁSFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZVIDÉKFEJLESZTÉSI IRODAMATER SALVATORISAKOLITUSALTHANN HÁZ
AJÁNLÓ
TEMPLOMOK MISERENDJEEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» EGYHÁZMEGYEI MÚZEUM »

zsinat_2.jpg

MAGUNKRÓL:
 
A Gyűjtemény őrzi és bemutatja az egykori  váci Székesegyházi Kincstár műtárgyait, és az Egyházmegye területén lévő templomokból  származó  művészeti kincseket. A Gyűjtemény otthona a Vác főterén álló, egykori Nagypréposti palota. Az épület maga is a város és az Egyházmegye jelentős barokk építészeti emléke, amely méltó a megtekintésre.  A műtárgyak között vannak ötvösművek, textilek, szobrok, festmények a középkortól kezdődően. Különösen a Gyűjtemény barokk anyaga változatos. A legfőbb látnivaló a későközépkori úgynevezett ecsegi kehely, továbbá Báthory Miklós püspök reneszánsz kőcímerei, a Mária Terézia ajándékaként Vácra került barokk ornátus, Kollonich Zsigmond  váci püspök és Migazzi Kristóf bíboros paramentumai, valamint Csáky Károly Emmanuel püspök  műgyűjteménye a XIX. század végéről.  

A Gyűjtemény állandó kiállításon mutatja be az egyházmegye művészeti kincseiből álló válogatást, valamint időszaki kiállításokat is rendez.

Ezenkívül információs és tanácsadó centrumként is működik, az egyházi művészet kérdéseiben, a szentek ábrázolásának ikonográfiai kérdéseiben és az egyházi műemlékvédelemben. Tudományos kézikönyvtára mintegy 2000 kötetet tartalmaz az ikonográfia, az építészettörténet, az egyházmegye története, a paramentikumok, az ötvösművészet, stb. tárgyköréből.
Az egyházmegye múltjával kapcsolatos kiadványait kérésre szívesen megküldi.

KAPCSOLAT:
Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény
2600 Vác, Március 15. tér 4.
Telefon: (36)-27-319-494
Email: muzeum[kukac]vaciegyhazmegye.hu
egyhazmegyeigyujtemeny[kukac]vaciegyhazmegye.hu

NYITVATARTÁS:

május 5-től október 31-ig
hétfő - kedd: szünnap
szerda - csütörtök - péntek: 14-től 18 óráig
szombat - vasárnap: 10-től18 óráig

ÉRDEMES MEGNÉZNI!

Belépőjegyek:
Felnőtt: 600 Ft
Diák / Nyugdíjas: 300 Ft
Családi: 1200 Ft

Csoportok, seniorok, diákok, iskolák, családok részére csökkentett belépődíjak:
Csoportos belépő (25 fő) 6000 forint
70 éven felül ingyenes belépőA VÁCI
SZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR ÉS EGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY
TÖRTÉNETE ÉS FELADATAI


A váci székesegyház liturgikus felszerelése, a miseruhák, a kelyhek és más szent edények, az úrmutatók, a keresztek az egyházmegye megalapítása óta a liturgikus élet fontos részét képezték.

Az első évezred fordulóján alapított egyházmegye első ötszáz évéből azonban csak nagyon kevés emlék maradt fenn. Az egyházmegye viharos történelme során a középkori székesegyház is, és a plébániatemplomok nagy része is elpusztult, s  velük a templomi felszerelések is mind odavesztek.

A magyar középkorból csak véletlenszerűen  fennmaradt emlékek  néhol a török által megszállt területeken  a falvak templomaiban, vagy a királyi Magyarországra menekült püspökök hagyatékában maradtak fenn.

A török hódoltság után újjászerveződő váci egyházmegye kincstárát a főpapok, a püspökök és a káptalan tagjainak  adományaiból és hagyatékaiból alkották újra,  és a kincstárnak Migazzi Kristóf bíboros az általa építtetett székesegyház sekrestyéje felett adott otthont.

A kincstár újjáalapítása, gyarapítása és a kornak megfelelő felszereléssel, bútorzattal való berendezése gróf Csáky Károly Emmanuel püspök (1900-1919) érdeme. Csáky Károly Emmanuel  püspök a kincstár sok műtárgyát restauráltatta, sok, elpusztulás által fenyegetett  műkincset gyűjtött össze és helyezett el itt, és a saját tulajdonában álló műkincsekkel is gazdagította a gyűjteményt.

A  váci Székesegyház oratoriumát a saját és részben a Székeskáptalan költségén hatalmas tölgyfaszekrényekkel rendeztette be A kincstár első termében CIMELARCHIUM CATHEDRALIS ECCLESIAE VACIENSIS MCM  ( a váci székesegyház kincstára 1900), a második teremben DILEXI DECOREM DOMUS TUAE ET LOCUM HABITATIONIS GLORIAE TUAE. Psalm. XXV. 8.     ( Szeretem a te házad ékességét és dicsőséged lakóhelyét 25. zsoltár 8.vers ) feliratot festtette a falakra.

1901. november 28-án a kincstár leltárát és annak őrzését ünnepélyesen a váci Székeskáptalan gondjaira bízta. A káptalan nevében Virter Lajos dr. választott püspök, váci nagyprépost vette át a kincstárat, a gyűlés jegyzőkönyvét Sipeki Balás Lajos rozsnyói megyéspüspök, váci prelátus kanonok, egyházmegyei irodaigazgató vezette.

1910-ben kiadták Koncz József sekrestyeigazgató Útmutatója-t, amely az egyes tárgyakat az átadás Inventáriuma alapján ismertette.

Ebben az Útmutatóban 61 darab textil szerepel, külön megjelölve, hogy a textilek egy részét külföldön restauráltatta Csáky püspök, a többi tárgynál a  renoválás és átapplikálás nagy műérzéket és türelmet igénylő munkáját a Páli Szent Vinczéről nevezett váczi irgalmas nővérek eszközölték. Felsorol továbbá 71 darab ötvösművet, 6 könyvet, egy olajfestményt, 2 püspöki dísz-széket, és néhány újabb adományt.

A kincstár több kevesebb sérüléssel átvészelte az alapítása után eltelt évszázadot, és a második világháborút követő kifosztását. (A kincstár anyagának egy részét elrabolták, kisebb része a Nemzeti Múzeumban letétként szerepelt és évek múltán került vissza Vácra).  

1970-ben, a  Szent István millenium  évében kiadott Váci Egyházmegyei Almanach-ban a kincstár ismertetése során megemlítették, hogy tervbe vettük a Váci Keresztény Múzeum felállítását, amely feltárná  a ma még hely hiányában sok helyütt raktározott és alig hozzáférhető váci és egyházmegyei műkincseket.

Ennek a munkának a kezdete volt az Egyházmegye művészeti és műemlékeinek megőrzésére 1970-ben az Egyházmegye Központi Szervezetének részeként létrehozott Váci Egyházmegyei Egyházművészeti és Műemléki Bizottság tevékenysége.

Ennek elnöke Ákos Géza kanonok, püspöki irodaigazgató, titkárai Dümmerling Ödön okl. építészmérnök és Pálos Frigyes c. esperes-plébános voltak. Ez a Bizottság jelentős eredményeket mutatott fel az Egyházmegye művészeti értékeinek és építészeti emlékeinek megmentése és megújítása  során. Sok, az Egyházmegye területén lappangó vagy veszélyeztetett műkincsre hívta fel a figyelmet és segített megmentésükben. Kiterjedt a figyelme a veszélyeztetett építészeti emlékek illetve a műtárgyak megmentésére és restaurálási lehetőségek biztosítására.

Javaslattevő és tanácsadó tevékenységével már a műemléki helyreállítások és restaurálások tervezésének megkezdése előtt felhívta a figyelmet a védelem legfontosabb szempontjaira, segített a műszaki  munkálatok tervezése és a kivitelezés  idején a szakmai minőséget és a műemléki hitelességet biztosítani.

Mind az építészeti tervezés mind a restaurálási munkák során az ország vezető szakembereit, építészeit, régészeit, művészettörténészeit, restaurátorait sikerült megnyerniük az Egyházmegye területén elvégzendő feladatok megoldására.

Az Egyházmegye  addig ismeretlen középkori emlékeire hívta fel a figyelmet, és országos jelentőségű középkori és újkori  építészeti és falfestészeti emlékek helyreállításának volt részese, mint a tereskei románkori bencés apátsági templom és annak az országban egyedülálló Szent László freskóciklusa, a legrégebbi Szent Imre tiszteletére szentelt középkori templom helyreállítása Egyházasdengelegen, vagy a kecskeméti főoltár Maulbertsch által festett eredeti oltárképe.

Az egyházmegyei múzeum tervének megvalósulása azonban mintegy negyed századot váratott magára. Ez a  lehetőség csupán 1989 után merült fel, amikor a Váci Nagypréposti Palota visszakerült az Egyházmegye tulajdonába, a funkciót Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök jóváhagyta, és a helyreállítás és a múzeumszervezés munkája megindulhatott Pálos Frigyes kanonok vezetésével.

A helyreállítás első üteme a földszint jobb oldali helyiségsorára terjedt ki, és itt nyílt meg 1996-ban augusztus 16-án a Bemutató az 1000 éves váci egyházmegye műkincseiből című kiállítás.

1997: A Grassalkovichok barokk kincsei kiállítás

A műemléki helyreállítás változó körülmények között folytatódott az épület többi részén 1996 és 1999 között, A barokk palota földszintjén a kiállítási termek kibővültek, az emeleten a feltárt barokk és 19. századi falfestményeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal segítségével restaurálták, a kiállításokra fordítható alapterület megnövekedett. A gyűjtemény sok értékes műkinccsel gazdagodott az Egyházmegye püspökeinek és papságának adományaiból. Ezután a  Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény általában  évente újabb kiállítást rendezett.

A Váci Egyházmegye ezer esztendeje (2000.)
Nagy püspökök szép textilek az ezer esztendős váci egyházmegyében A Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény XVIII-XIX. századi anyagából   (2001.)
Ozsvári Csaba ötvösművész kamarakiállítása. (2001.)
Szentek szobrai faragták, festették ránk hagyták (2002.)
Nagypréposti Palota helyreállított falfestményei (2002.)

"Liturgia és művészet- barokk megújulás a váci Egyházmegyében " (2003.)
Ő Fölségeik eljövetelére Mária Terézia látogatása Vácott a Váci Tragor Ignác Múzeum részvételével (2004.)
Báthory Miklós váci püspök (1474-1506) élete és kora (2006)
A váci Egyházmegye XIX.-XX. századi mecénásai (2007)
A reneszánsz éve (2008.)
2009-óta Templomok és műkincsek a váci Egyházmegyében címmel a püspökség területén álló építészeti emlékek fotókiállítása mellett az Egyházmegyei Gyűjtemény különböző művészeti korszakokból származó műtárgyainak kiállítása látható.
Én is a lelkek halásza vagyok Eszterházy év Galánthai gróf Eszterházy Károly váci püspökké történt kinevezésének 250. évfordulója emlékére (2010.)
Franz Anton Pilgram váci Székesegyház tervei (2011.)

A kiállítások témájához kapcsolódóan meghívott neves szakemberek részvételével tudományos konferenciákat szervezett a Gyűjtemény:
AETERNAE DOMVI-A megújuló Vác Migazzi püspök idején címmel (2004.)
Báthori Miklós váci püspök (1474-1506) emlékezete (2006.)
Én is a lelkek halásza vagyok (Eszterházy konferencia) (2010.)
Mint hamvaiból éledő Phoenix (A váci Egyházmegye újjáéledése a török pusztítás és az 1711-es szatmári béke után) (2011.)
A konferenciák anyaga nyomtatásban is megjelent, kérésre postai úton is kapható.   

A korábbi évek tapasztalatait összegezve a Gyűjtemény legfontosabb célkitűzése, hogy a klasszikus gyűjteményi tevékenységet minél eredményesebben folytassa és az Egyházmegye  liturgikus, hitéleti és kulturális örökségét minél teljesebben feltárja és megőrizze.

dr. Horváth Alice
építészettörténész

A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében

Ezzel a címmel 2013. szeptember 6-án nagy sikerű Tudományos Konferencia zajlott le a Nagypréposti palotában az Egyházmegyei Múzeum rendezésében. A résztvevő szakmai és a téma iránt érdeklődő vendégeink 130 fős száma, ülőhelyei a kihangosított emeleti termeket és folyosót is igénybe vette.

Az idei év Körösfői-Kriesh Aladár születésének 150. évfordulója alapján a „Szecesszió éve”. A konferencián keresztül kapcsolódott az intézmény a szecesszió évének rendezvénysorozatához. Magát a konferenciát kamarakiállítás kísérte, melyen Körösfői-Kriesh Aladár és Nagy Sándor munkásságának fontos, egyházmegyéhez kötődő alkotásait mutattuk be.

Vác városában az NKA támogatásának köszönhetően az Egyházmegyei Múzeum egyedüli intézményként emlékezett meg a Gödöllői Iskoláról és a magyar szecesszió két kiválóságáról.

A nagy számú érdeklődőt állófogadáson láttuk vendégül. Hogy mindez megvalósulhatott hálásan köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak az ezen pályázatunkhoz nyújtott segítségét.

A konferencia programját mellékeljük, melyben mind a feldolgozott témák, mind az előadók névsora megtalálható.

A meghirdetett program maradéktalanul és sikeresen megvalósult, minden előadó megtartotta az előre bejelentett előadását.

 

Vác, 2013. szeptember 18.

Pálos Frigyes
múzeumigazgató

 

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2019. július 21. vasárnap

Dániel és Daniella

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
 • 2019.07.18.
  EGERSZALÓKI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ÉS LELKIGYAKORLAT 2019
 • 2019.07.19. 16:30
  XXVII. VÁCI VILÁGI VIGALOM
 • 2019.07.23.
  SZENT BRIGITTA SZERZETESNŐ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE
 • 2019.08.03. 9:00
  KAPCSOLATÉPÍTŐ TESTI-LELKI TRÉNINGNAP HÁZASPÁROKNAK
 • 2019.08.04.
  KÖZÖS IMA A PALÓCOK ÖSSZEFOGÁSÁÉRT ÉS FENNMARADÁSÁÉRT
 • Összes program »
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZER

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.